Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Αν. Μακεδονία-Θράκη: Ποιοι εντάσσονται στους νέους αγρότες

Αν. Μακεδονία-Θράκη: Ποιοι εντάσσονται στους νέους αγρότες

19-11-2022

Τα αποτελέσματα με τους 1.209 δικαιούχους προς ένταξη στο υπομέτρο των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, οι οποίοι προέκυψαν μετά του διοικητικούς ελέγχους των αιτημάτων στήριξης, δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν και τα πρώτα επικαιροποιημένα αποτελέσματα με αυτούς που απορρίφθηκαν αλλά και με τους δικαιούχους, για τους οποίους απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, η απόφαση περιλαμβάνει:

BARBA NIKOS


Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.209 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 45.385.000 ευρώ
Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 7 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 260.000 ευρώ
Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 195 αιτήσεις.
Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο πίνακας περιλαμβάνει 49 αιτήσεις.
Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Οι ενστάσεις
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων. .

Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Να σημειωθεί ότι για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης ή/και

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

Δείτε αναλυτιικά τους πίνακες εδώ.